POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu Stock-Hurt spółka komandytowa. działającego pod adresem Podporucznika Mieczysława Majdzika 13, 32-050 Skawina, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

Ochrona prywatności użytkownika jest dla Stock-Hurt s.k. wyjątkowo ważna i pragniemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.


1. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

Dane zbieramy wyłącznie wtedy, gdy zostaną nam dostarczone przez samego użytkownika w celu realizacji umowy, w chwili utworzenia konta klienta lub w ramach nawiązywania kontaktu z Klientem.
Dane osobowe bez wyraźnej zgody użytkownika, są wykorzystywane za każdym razem jedynie w celu realizacji umowy i rozpatrzenia jego zapytań. Po zakończeniu realizacji umowy dane te są przechowywane przez okres czasu określony przepisami prawa podatkowego i handlowego, a po upływie tego czasu usuwane są z naszej bazy danych.
Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych z wykorzystaniem e-mail marketingu realizowanego tj. otrzymywanie drogą elektroniczną lub SMS/MMS informacji handlowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane te są gromadzone gdy użytkownik dokona subskrypcji naszego Newslettera. Dane wykorzystujemy wyłącznie do własnych celów marketingowych w ramach naszego Newslettera . W tym celu wymagana jest wyraźna zgoda, której użytkownik udziela w formie następującej deklaracji: "Chcę subskrybować Newsletter". W każdej chwili możliwa jest rezygnacja z subskrypcji. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie klikając na odpowiedni link podany w Newsletterze lub wysyłając wiadomość o odpowiedniej treści na nasz adres. Po zgłoszeniu rezygnacji z Newslettera adres e-mail użytkownika zostanie niezwłocznie usunięty z naszej bazy danych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stock-Hurt s.k. ul. Podporucznika Mieczysława Majdzika 13, 32-050 Skawina, Polska.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone przez nas dane osobowe przekazujemy w ramach realizacji umowy do 

  • firmy transportowej DPD lub ET Logistik, której powierzyliśmy wykonanie dostawy, o ile są one wymagane do przeprowadzenia tej dostawy.
  • Pani/Pana dane płatnicze przekazujemy w celu realizacji płatności do wyznaczonej instytucji bankowej

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiot realizujący dla Stock-Hurt s.k. usługę w zakresie e-mail marketingu i podmioty zapewniające mu obsługę informatyczną.

Zebrane i powierzone dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i nie będą przesyłane do państw trzecich( spoza tego obszaru).

4. PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

5. Polityka Prywatności obowiązuje od 23.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pana /Pani danych osobowych lub Pani/Pana praw oraz danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych.